Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie – niskooprocentowana pożyczka z częściowym umorzeniem na założenie firmy

Pożyczka Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie


Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie to ogólnopolski produkt Banku Gospodarstwa Krajowego, dedykowany osobom fizycznym zainteresowanym rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu instytucje pośredniczące (fundusze pożyczkowe) prowadzą nabory wniosków o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki. Co jednak sprawia, że program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie budzi tak wysokie zainteresowanie przyszłych przedsiębiorców?

 • Planujesz rozpoczęcie własnej działalności i poszukujesz atrakcyjnego cenowo źródła finansowania, względem kredytu bankowego?

Miernikiem wysokości oprocentowania pożyczki Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie jest 1/4 lub 1/10 stopy redyskontowej weksli NBP, której aktualna wysokość (według stanu na 02.04.2024 r.) wynosi 5,80%, co przekłada się na oprocentowanie pożyczki na pułapie 1,45% lub 0,58% - w zależności od rodzaju podejmowanej działalności. Dla porównania - oprocentowanie kredytów bankowych opiera się na narzuconej przez daną instytucję marży, a także wskaźniku WIBOR (3M/6M), którego obecny pułap oscyluje w okolicach 6%, co łącznie przekłada się na oprocentowanie przekraczające nawet 9% w skali roku.

 • Wysoko cenisz sobie stabilność finansową i możliwość precyzyjnego oszacowania kosztów finansowania?

Wskazane oprocentowanie pożyczki Pierwsze Biznes Wsparcie w Starcie jest stałe w całym okresie, dzięki czemu wnioskodawca jest w stanie precyzyjnie oszacować swój budżet i wysokość ponoszonych comiesięcznie wydatków.

 • Zależy Ci na utrzymaniu obecnego stanu zatrudnienia przy jednoczesnym zachowaniu możliwości ubiegania się o środki na start?

Pożyczka Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie 2024 - nowa edycja programu - dopuszcza złożenie wniosku przez osobę zatrudnioną na etacie pod warunkiem, że jej średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia. Zapewnia to bezpieczeństwo finansowe i brak konieczności rezygnacji z dotychczasowego miejsca pracy.

 • Obawiasz się, że Twoja zdolność kredytowa nie umożliwiłaby skorzystania z pożyczek oferowanych na rynku komercyjnym?

Poza osobami aktywnymi na rynku zawodowym, spełniającymi powyższe warunki - beneficjentami pożyczki Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie mogą zostać osoby nieposiadające zatrudnienia (w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, opiekunowie osób niepełnosprawnych, czy absolwenci szkół wyższych). Oznacza to, że zdolność kredytowa nie jest poddawana ocenie, a wnioskodawca nie musi wykazywać dochodu.

 • Spodziewasz się, że Twój biznes zacznie generować dochód dopiero po pewnym czasie od jego uruchomienia?

Sytuacja ta nie wpłynie na konieczność zwrotu udzielonych środków ze względu na możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kapitałowych, co pozwala odłożyć w czasie ich spłatę.

 • Oczekujesz możliwości sfinansowania szerokiego zakresu wydatków związanych z Twoim przyszłym biznesem?

Program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie cechuje się szerokim katalogiem zakresu potencjalnych inwestycji. Nie jest on kierowany do konkretnych sektorów gospodarczych, w związku z czym niemal każdy rodzaj działalności znajdzie zastosowanie w kontekście możliwych do poniesienia wydatków. Ponadto, nie obowiązują limity w odniesieniu do poszczególnych kategorii kosztów, w przeciwieństwie do instrumentów o charakterze bezzwrotnym.

 • Chcesz uniknąć konieczności angażowania swojej gotówki w formie wkładu własnego oraz dodatkowych opłat (włącznie z brakiem prowizji)

Jedynym kosztem związanym bezpośrednio z pożyczką są comiesięcznie spłacane odsetki, a także opcjonalne koszty przygotowania aplikacji pożyczkowej (których zasadnicza część należna jest wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji). Wkład własny nie jest wymagany, a instytucja nie narzuca konieczności angażowania własnego kapitału.

 • Zależy Ci na możliwie jak najszybszym procesie pozyskania środków

Cały proces od momentu dostarczenia dokumentacji do realnej wypłaty środków trwa zasadniczo od 4 do 8 tygodni, a wysoka dostępność środków umożliwia złożenie aplikacji bez konieczności oczekiwania na wznowienie naboru.

 • Zamierzasz sfinansować również wydatki na poczet utworzenia stanowiska pracy?

Utworzenie stanowiska pracy nie jest warunkiem obligatoryjnym w celu uzyskania pożyczki na założenie działalności, jednak jeśli zdecydujesz, że będziesz potrzebować wsparcia personelu - istnieje również możliwość sfinansowania wydatków związanych ze stanowiskiem pracowniczym w ramach osobnej pożyczki, udzielanej na analogicznych warunkach (z wyjątkiem niższego dostępnego pułapu kwotowego).

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie kierowany jest do szerokiego grona odbiorców i posiada mniej restrykcyjne warunki względem potencjalnych wnioskodawców - zarówno pod kątem posiadanego doświadczenia zawodowego, wykształcenia kierunkowego, czy wielkości regionu, na terenie którego realizowanego będzie projekt.

Jak otrzymać pożyczkę na założenie firmy?


Pożyczka Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie udzielana jest na terenie całego kraju i dedykowana następującym grupom odbiorców (należy przynależeć do minimum jednej z nich):

 • Osoby pracujące, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich 3 miesięcy nie przekroczyły przeciętnego wynagrodzenia krajowego (zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy)
 • Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne
 • Niepobierający świadczeń pielęgnacyjnych, ani zasiłków opiekuńczych opiekunowie osób niepełnosprawnych, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Aktualni studenci ostatniego roku studiów

Dodatkowo - warunkiem obligatoryjnym jest nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym działalności zawieszonej) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku pożyczkowego.

Co istotne - posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenia zawodowego w branży zbieżnej z podejmowaną działalnością nie jest wymagane, jednak jego wykazanie zwiększa szanse na powodzenie procesu. Dodatkowe czynniki, które mogą pozytywnie wpłynąć na decyzję instytucji to: odbyte kursy/szkolenia, wykształcenie kierunkowe, a także pozostałe czynniki: racjonalność planowanych do poniesienia wydatków, zasadność przeprowadzanej operacji, a przede wszystkim - wartość proponowanego zabezpieczenia oraz kompletność złożonej aplikacji.

UWAGA!

Pożyczka Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie 2024 to nowa edycja programu, która umożliwia aplikowanie również osobom pracującym (przy zachowaniu warunku nieprzekroczenia średniomiesięcznego pułapu przychodów w wysokości przeciętnego wynagrodzenia). Dopuszczane jest utrzymanie zatrudnienia również po otrzymaniu środków z pożyczki i założeniu działalności gospodarczej.

 

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie - warunki finansowe

 • MAKSYMALNA KWOTA - 150 000 PLN *
 • MAKSYMALNY OKRES SPŁATY - 84 miesiące
 • OPROCENTOWANIE - od 0,58 do 1,45 **
 • MAKSYMALNY OKRES KARENCJI W SPŁACIE - 12 miesięcy ***
 • PROWIZJA / DODATKOWE OPŁATY - brak
 • WKŁAD WŁASNY - niewymagany

* - Maksymalną kwotę pożyczki stanowi 20krotność przeciętnego wynagrodzenia, która może ulegać zmianie na przestrzeni kolejnych kwartałów.

** - Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty. 0,58 (1/10 stopy redyskonta weksli NBP) dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych, natomiast 1,45 (1/4 stopy redyskonta weksli NBP) - pozostałych wnioskodawców.

*** - Karencja w spłacie dotyczy wyłącznie rat kapitałowych.

UWAGA!

Uruchomiona już nowa wersja programu umożliwia umorzenie części udzielonej kwoty pożyczki (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy pożyczki, jednak nie więcej niż do 50% przyznanych środków). Umorzenie nie przysługuje osobom, które na etapie aplikowania posiadały status osoby poszukującej pracy (były zatrudnione na etacie).

 

Pożyczka Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie - zakres finansowania

Dokładny zakres wydatków uzależniony jest od specyfiki danej branży, a także indywidualnego zapotrzebowania wnioskodawcy.

 

Zabezpieczenie pożyczki


Każdorazowo pożyczka Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie udzielana jest pod zabezpieczenie, zaproponowane przez wnioskodawcę. Do najczęściej stosowanych form zabezpieczenia należą:

 • Hipoteka na nieruchomości (szczególnie preferowana forma zabezpieczenia) - o wartości w wysokości minimum 150% wnioskowanej kwoty pożyczki. Jeżeli nieruchomość posiada aktywny wpis hipoteczny innej instytucji - ustalając wartość nieruchomości należy odjąć od niej wartość wpisu hipotecznego.
 • Zastaw rejestrowy na środku trwałym - o wartości w wysokości minimum 200% wnioskowanej kwoty pożyczki. Środek trwały (np.: wysokowartościowy sprzęt, środek transportu) - powinien być stosunkowo łatwo zbywalny (nie stanowić specyficznej maszyny/urządzenia, stosowanej w konkretnych branżach).
 • Poręczenie osoby trzeciej (z wyłączeniem małżonków w przypadku ustawowej wspólności majątkowej) - w przypadku kwoty pożyczki przekraczającej pułap 50 000 PLN - należy zaproponować minimum 2 poręczycieli.

Ostateczne wymagania względem zabezpieczenia zależne są od instytucji pośredniczącej, która prowadzi nabór wniosków w danym regionie.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy


Pożyczkobiorcy, którzy skorzystali z pożyczki udzielanej na założenie działalności gospodarczej - mają możliwość skorzystania z dodatkowego instrumentu w formie pożyczki udzielanej na utworzenie miejsce pracy. W jej ramach sfinansować można wydatki inwestycyjne poniesione na poczet wyposażenia stanowiska - głównie w formie środków trwałych (maszyn, urządzeń), wartości niematerialnych i prawnych (licencji, specjalistycznych programów), a także wyposażenia (w tym wyposażenia biurowego).

Środki w ramach pożyczki na utworzenie miejsce pracy udzielane są na warunkach zbieżnych z pożyczką na założenie działalności gospodarczej - wyjątek stanowi maksymalna dostępna kwota, która stanowi równowartość 6-krotności średniej krajowej (aktualnie: około 42 000 PLN).

Osoba zatrudniona w ramach przedmiotowej pożyczki musi spełnić warunki tożsame z instrumentem udzielanym na założenie działalności. Zatrudnienie musi obejmować okres minimum 36 miesięcy, przy czym po 12 miesiącach - istnieje możliwość wnioskowania o umorzenie pozostałej kwoty do spłaty w ramach pożyczki na utworzenie stanowiska pracy (zarówno rat odsetkowych, jak i kapitałowych).

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy wymaga odrębnego zabezpieczenia, które najczęściej stanowi poręczenie osoby/osób trzecich.

Współpraca z Financial Matter


Kim jesteśmy jako zespół Financial Matter? Przede wszystkim tworzymy grupę ekspertów finansowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego sporządzania, procesowania i rozliczania szerokiego wachlarza instrumentów finansowych. Naszą płaszczyznę działania stanowią przede wszystkim: Pożyczki unijne, Dotacje dla firm, jak i Kredyt bankowy. Wysoką efektywność zawdzięczamy w głównej mierze nabytej w tym czasie wiedzy praktycznej, a także starannemu i przemyślanemu działaniu opartemu na ścisłej współpracy z klientem.

Skuteczność naszych usług potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów. Na swoje barki przyjmujemy wszelkie kwestie formalne, wraz z kompleksowym sporządzeniem wniosku, wymaganych formularzy, biznesplanu, a także pozostałych niezbędnych załączników. Istotnym elementem naszej metodyki działania, jest analiza wstępna szans pozyskania finansowania. Dokonywana na początku współpracy, pozwala w sposób rzetelny określić potencjał skutecznego działania, oszczędzając tym samym czas, nerwy i pieniądze.

Na czym polega usługa Financial Matter?

 1. Weryfikacja wymogów formalnych oraz merytorycznych ubiegania się o pozyskanie pożyczki - sprawdzenie, czy składanie wniosku w Twoim przypadku ma w ogóle sens.
 2. Podpowiedzi i wskazówki zorientowane na maksymalizację szans powodzenia.
 3. Przygotowanie wytycznych w zakresie koniecznych do skompletowania dokumentów i informacji, niezbędnych w celu przygotowania atrakcyjnej i skutecznej aplikacji pożyczkowej.
 4. Przygotowanie kompletu dokumentów - wniosku, włącznie z biznesplanem, tabelami finansowymi i pozostałymi elementami.
 5. Nadzór nad procesem pozyskiwania pożyczki, składanie ewentualnych poprawek/wyjaśnień.
 6. Wsparcie merytoryczne w zakresie skutecznego rozliczenia pozyskanych środków.

KONSULTACJA Z EKSPERTEM