Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z LGD.

Lokalne Grupy Działania (LGD) to swego rodzaju organizacje partnerstwa terytorialnego, zorientowane na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), wynikającej oraz finansowanej ze środków Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Jednym z głównych założeń wspomnianej strategii, jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, wspierany poprzez organizację licznych programów umożliwiających między innymi pozyskanie dotacji na otwarcie firmy, tudzież dofinansowanie na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

Dotacje na otwarcie firmy 2022 

Na przełomie października i listopada 2021 r. liczne grono LGD ogłosiło otrzymanie dodatkowych środków finansowych z Urzędów Marszałkowskich, które przeznaczone zostaną przede wszystkim na zwiększenie liczby nowopowstałych działalności gospodarczych, ale również na rozwój już istniejących biznesów. Dofinansowanie na otwarcie firmy mogą otrzymać przyszli przedsiębiorcy zamieszkujący obszar poszczególnych LGD. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące możliwości, wymogów i założeń związanych z prowadzonymi naborami wniosków.

Warunki otrzymania dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach LGD - najważniejsze informacje.

Zobowiązania wynikające z otrzymania dotacji na otwarcie firmy

 • Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez 2 lata liczone od daty wypłaty płatności końcowej.
 • Zgłoszenie podmiotu do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego (podleganie ubezpieczeniu przez 2 lata.
 • Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (również samozatrudnienie) lub zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę (utrzymanie tego miejsca przez 2 lata).
 • Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Beneficjent zobowiązuje się do realizowania operacji zgodnie z biznesplanem oraz do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Jak pozyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach naborów LGD

Przede wszystkim należy zweryfikować, czy na terenie zamieszkiwanej gminy prowadzony jest nabór. Dokonać tego można wyszukując właściwe dla swojej lokalizacji LGD na stronie:  https://bit.ly/3IcwUa

W kolejnym kroku należy zweryfikować kryteria formalne wynikające z ogłoszenia o naborze oraz zapoznać się z ogólnymi warunkami przyznawania pomocy publicznej. Jeżeli jako potencjalny beneficjent spełniasz warunki formalne, w kolejnym kroku powinieneś przeanalizować planowany przez siebie projekt, w kontekście tzw. kryteriów wyboru projektów. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Wygrywają te projekty, które otrzymają najwyższą ocenę punktową oraz spełnią wszelkie warunki formalne.

Jeżeli w wyniku tak przeprowadzonej oceny uznasz, że zarówno Ty jako przyszły beneficjent, jak i planowany przez Ciebie projekt, spełniacie wszelkie wymogi formalne, a dodatkowo wpisujecie się w kryteria wyboru projektów - zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Do głównych, kluczowych dokumentów z którymi przyjdzie  Ci się 'mierzyć', należy Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan. To przede wszystkim od nich zależy prawdopodobieństwo końcowego sukcesu. Jeżeli Twoje działania przyniosą pożądany efekt, a Twój projekt zostanie wyłoniony do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności - podpiszesz umowę inwestycyjną, wypełnisz początkowe warunki wymagane do wypłaty pierwszej transzy i rozpoczniesz swój biznes. Po zrealizowaniu wynikających z umowy oraz biznesplanu założeń, składasz wniosek o płatność 2 transzy, czyli refundacji poniesionych kosztów sięgającej 20% całkowitej kwoty dofinansowania dla firmy. Pamiętaj, że równie istotnym co pozyskanie dotacji na otwarcie firmy, jest jej poprawne i skuteczne rozliczenie, które uchroni Cię przed koniecznością zwrócenia otrzymanych środków.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z FINANCIAL MATTER

Pozyskanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności to w ocenie większości klientów, proces złożony i wymagający, który narzuca na potencjalnych beneficjentów szereg wymogów i formalności oraz wiąże się z posiadaniem dużej dawki cierpliwości i samozaparcia. Często trzeba posiadać również albo być gotowym do wejścia w posiadania sporej dawki wiedzy, czy to z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianych funduszy europejskich i pomocy publicznej, czy też z zakresu tworzenia wysoko ocenianych i skutecznych biznesplanów. Wychodząc na przeciw potrzeb naszych obecnych oraz przyszłych klientów, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie pozyskania oraz rozliczenia dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Na co składa się usługa?

 1. Weryfikacja wymogów formalnych ubiegania się o pozyskanie dotacji.
 2. Weryfikacja planowanego projektu oraz ocena projektu przez pryzmat wyznaczonych kryteriów. Ustalenie szacunkowej punktacji.
 3. Podpowiedzi i wskazówki zorientowane na uzyskanie możliwie najwyższej oceny punktowej, a co za tym idzie zakwalifikowanie projektu do dofinansowania.
 4. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami.
 5. Przygotowanie atrakcyjnego oraz spełniającego kryteria naboru Biznes Planu.
 6. Przygotowanie wniosku o płatność końcową oraz pomoc w rozliczeniu otrzymanych środków.

Poziom oraz sposób wynagradzania.

Łączna kwota wynagrodzenia za usługę, w zależności od wielkości wnioskowanej dotacji oraz skali trudności jej pozyskania, oscyluje w przedziale 8 -12% od kwoty pozyskanego dofinansowania, na które składa się:

 • Zaliczka w wysokości 2-3% od kwoty wnioskowanej dotacji, płatna po weryfikacji formalnej, wstępnej ocenie projektu oraz podpisaniu umowy dotyczącej realizacji usługi.
 • Success Fee - czyli wynagrodzenie za sukces w wysokości 6-9 %, płatne po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy.

Od czego zacząć?

Sprawdź również: