Otwarcie własnej działalności gospodarczej to decyzja, która często wiąże się z uzasadnioną potrzebą pozyskania dodatkowego kapitału, w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji i poniesienia pozostałych wydatków na rozruch firmy. Co za tym idzie - wielu potencjalnie nowych przedsiębiorców staje przed dylematem w postaci wyboru optymalnego źródła finansowania. Jedną z instytucji prowadzących nabory na bezzwrotne wsparcie pieniężne w tym zakresie są Powiatowe Urzędy Pracy. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić charakterystykę ów instrumentów,  warunki udzielenia finansowania, zobowiązania, które dotyczą beneficjentów dotacji, a także pozostałe cenne informacje, które ułatwią podjęcie decyzji - czy ubieganie się o wskazane środki będzie w Twoim przypadku słuszne oraz na co musisz zwrócić szczególną uwagę przed złożeniem wniosku o dotację.

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy - kto może skorzystać?

Dotacja na założenie działalności gospodarczej przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • Posiadają status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Posiadają stosowne kwalifikacje w zakresie podejmowanej działalności (np.: doświadczenie zawodowe, wykształcenie kierunkowe, staże/praktyki, kursy...)
 • Nie posiadają zaległości z tytułów publicznoprawnych
 • W okresie ostatnich 12 miesięcy nie posiadały wpisu w CEIDG (nie prowadziły własnego przedsiębiorstwa, ani nie miały zawieszonej firmy)
 • W przeszłości nie korzystały z programów w ramach wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie firmy
 • W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie odrzuciły propozycji pracy lub stażu zaoferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy
 • W przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie zostały ukarane za przestępstwo

Bezzwrotna dotacja PUP na założenie firmy - zakres finansowania

Co do zasady - wydatki poniesione w ramach przedmiotowej dotacji mogą zostać poniesione wyłącznie na cele związane i niezbędne w związku z podjęciem planowanej działalności. Preferowane są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe poprzez nabycie maszyn/urządzeń/sprzętu/wyposażenia. Nie oznacza to jednak, że materiały/surowce/towary handlowe, usługi obce, czy choćby koszty reklamy podlegają wykluczeniu. Tego rodzaju wydatki najczęściej są objęte ograniczonym zakresem wsparcia, bowiem można je sfinansować w odgórnie ustalonym pułapie kwotowym, bądź procentowym, w odniesieniu do całości pozyskanej kwoty. Poszczególne Urzędy stosują w tym zakresie swoje własne kryteria, kierując się wewnętrznym regulaminem.

O tym jakiego rodzaju wydatki nie wchodzą w skład kosztów kwalifikowalnych (czyli nie można ich pokryć środkami z dotacji) decyduje regulamin sporządzony indywidualnie przez każdy Powiatowy Urząd Pracy. Najczęściej są to:

 • Inwestycje dotyczące zakupu/budowy/remontu nieruchomości
 • Poszczególne rodzaje środków transportu (są tutaj częste wyjątki i w sytuacji, w której charakter prowadzonej działalności wskazuje na konieczność korzystania z środka transportu, urząd umożliwia to w ograniczonym zakresie)
 • Pojazdy przeznaczone do transportu w przypadku usług transportu drogowego
 • Koszty paliwa
 • Wyposażenie pomieszczenia w przypadku prowadzenia działalności w nieruchomości innej, niż komercyjna
 • Opłaty skarbowe
 • Czynsze, dzierżawy
 • Wynagrodzenia pracowników
Przykładowy katalog wydatków możliwych do poniesienia:

Dofinansowanie PUP - Kwota

W teorii maksymalna kwota dostępna dla potencjalnego beneficjenta dotacji jest równa sześciokrotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie: 42 000  PLN). W praktyce jednak tylko część Urzędów umożliwia skorzystanie z tej ilości środków. Pozostałe uzależniają dostępny pułap kwotowy od posiadanej puli środków i najczęściej mieści się on w przedziale 30 000 - 40 000  PLN na jednego beneficjenta.

Zakres kosztów kwalifikowalnych wynosi 100%, a więc wkład własny nie jest wymagany. Nie oznacza to jednak, że całość przedsięwzięcia nie może przekroczyć dostępnych środków w ramach wsparcia. Wartość całego przedsięwzięcia może przekroczyć ten pułap, pod warunkiem wniesienia środków własnych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wskaźnik kwalifikowalności danego rodzaju wydatku - w zależności od wymogów narzuconych przez daną instytucję może okazać się, że jedynie niewielką część uzyskanej dotacji będzie można przeznaczyć na zakup poszczególnych części składowych spośród listy wydatków.

Finansowaniu podlegają kwoty brutto, a środki przyznawane są po akceptacji wniosku, jednak jeszcze przed poniesieniem wydatków.

Dotacja na otwarcie firmy z urzędu pracy - zobowiązania beneficjenta

Poza szeregiem korzyści finansowych płynących z faktu skorzystania z przedmiotowej dotacji - na beneficjencie spoczywają zobowiązania i wskaźniki konieczne do spełnienia, aby skutecznie rozliczyć się z udzielonych środków pieniężnych. Oto lista najważniejszych warunków, których niedopełnienie może wiązać się z koniecznością zwrotu kapitału:

Najważniejsze zobowiązania beneficjenta dotacji PUP:

 • Dokonanie inwestycji, jak i złożenie wniosku o wpis firmy do CEIDG może nastąpić dopiero po otrzymaniu środków z dotacji na konto
 • Realizacja założeń inwestycyjnych nie może nastąpić później, niż z terminem określonym w umowie
 • Przestrzeganie wymaganego okresu prowadzenia działalności: minimum 12 miesięcy po podpisaniu umowy
 • Bieżące informowanie Urzędu o wszelkich zmianach (np. adresu, danych kontaktowych, przyznaniu urlopu macierzyńskiego)
 • Rozliczenie zakupu celów zgodnych z przedstawionym katalogiem, poprzez okazanie faktur/wydruków transakcji elektronicznych/innych wymaganych dokumentów

Dofinansowanie z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej - zabezpieczenie

Uzyskanie dotacji z UP na założenie własnej działalności nie będzie możliwe bez zaproponowania odpowiedniego zabezpieczenia. Urzędy nie posiadają w tej kwestii jednoznacznego podejścia i w zależności od wymogów poszczególnych Instytucji - poszczególne formy mogą zostać zaakceptowane, bądź nie. Do najpopularniejszych i zarazem najbardziej uniwersalnych możliwości zaliczamy:

Najczęściej stosowane formy zabezpieczenia dotacji PUP:

 • Weksel poręczyciela/poręczycieli osiągających stały dochód na podstawie umowy o pracę / umowy zlecenie / własnej działalności gospodarczej / renty lub emerytury (często z obowiązującymi ograniczeniami wiekowymi)
 • Gwarancja bankowa
 • Blokada środków na rachunku bankowym
 • Zastaw na majątku osobistym (np. rzeczowe środki trwałe)
 • Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (zazwyczaj nie jest to wystarczająca forma zabezpieczenia)

Dofinansowanie z Urzędu Pracy - pytania i odpowiedzi

Nurtujące Cię zagadnienie nie zostało poruszone w niniejszym wpisie? Sprawdź, czy odpowiedź nie została zawarta w poniższym spisie pytań, bądź zwróć się bezpośrednio do eksperta finansowego korzystając z zakładki kontakt.

FAQ

Czy dotacja z PUP jest najkorzystniejszym źródłem finansowania nowopowstałych firm?
Źródeł finansowania powstających podmiotów jest kilka. Nie można jednoznacznie stwierdzić które z nich jest najlepsze. Kierując się potencjałem kwotowym - wyżej notowane są chociażby dotacje z Lokalnych Grup Działania, dostępnych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Nabory PUP wyróżnia jednak wysoka dostępność środków i stosunkowo wysoka częstotliwość ogłaszanych naborów. Przed podjęciem działań warto zweryfikować dostępne możliwości, korzystając ze wsparcia wykwalifikowanego doradcy finansowego.
Czy istnieje możliwość zakupu używanego sprzętu?
Co do zasady - tak - istnieje taka możliwość. Warto jednak przyjrzeć się zapisom w regulaminie danego Urzędu, aby zweryfikować czy dany środek trwały, bądź inny cel inwestycji nie stanowi wyjątku.
Czy mogę starać się o dotację nie posiadając statusu bezrobotnego, bądź nie posiadając meldunku na terenie danego powiatu?
Nie ma takiej możliwości. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na założenie działalności w PUP jest posiadanie statusu bezrobotnego, zarejestrowanego w danej placówce. Aby dokonać ów rejestracji - należy posiadać stały, bądź tymczasowy meldunek na terenie Powiatu.
Czy po uruchomieniu firmy, będąc beneficjentem dotacji mogę zatrudnić pracowników na własną rękę?
Tak, beneficjent wsparcia finansowego nie jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie pracowników skierowanych przez Urząd Pracy.
Czy przedmiotem dotacji mogą być środki trwałe sprzedawane przez członków najbliższej rodziny?
Kwestia ta nie jest mile widziana w oczach Urzędu i może wiązać się z podejrzeniami, a w skrajnych przypadkach - koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Nie zalecamy zatem takiego rozwiązania.
Czy za pomocą dotacji możliwy jest zakup samochodu osobowego?
Wszystko zależy od charakteru prowadzonej działalności. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku pracy biurowej, niż gdy wiąże się ona z częstymi podróżami służbowymi, bądź pracą w terenie. Dodatkowo kwestia ta uzależniona jest od wewnętrznego regulaminu danego Urzędu Pracy - kwota na zakup środków transportu może być również limitowana i stanowić dany % całości dotacji.
Jaki jest termin oczekiwania na rozpatrzenie wniosku?
Wszystko zależy od kompletności składanej aplikacji oraz zainteresowania produktem i ilością wniosków napływających do instytucji. Cały proces zazwyczaj nie przekracza 30 dni.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy - współpraca z kancelarią finansową Financial Matter

Chciałbyś w rzetelny sposób sprawdzić swoje możliwości i ocenić szanse w zakresie pozyskania dotacji? A może zdecydowałeś się już na złożenie aplikacji i potrzebujesz wsparcia grupy ekspertów w zakresie sporządzania biznesplanu oraz pozostałych wymaganych formularzy? Zespół Financial Matter posiada blisko 9-letnie sukcesywnej i owocnej pracy na rynku dotacyjnym, a naszą skuteczność potwierdzają liczne opinie klientów.

W ramach współpracy z naszymi klientami na swoje barki przejmujemy wszelkie kwestie formalne, włącznie ze sporządzeniem kompletnej aplikacji dotacyjnej, a także skutecznym rozliczeniem pozyskanych środków. Cały proces poprzedzony jest analizą wstępną, na podstawie której oceniamy szanse powodzenia aplikacji, a także przedstawiamy alternatywne źródła finansowania, dostosowane pod indywidualną sytuację klienta.

ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM? WYPEŁNIJ FORMULARZ WSTĘPNY

Kliknij w poniższy panel, aby przenieść się do formularza. Na podstawie uzyskanych danych dedykowany doradca wróci z wiadomością zwrotną, przedstawiając dostępne możliwości, a także przekazując ewentualne uwagi i dalsze wytyczne odnośnie procesu oraz ustosunkuje się do potencjalnych pytań, bądź wątpliwości.