Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to bezzwrotne świadczenie pieniężne w formie refundacji poniesionych kosztów, udzielane na terenie całego kraju przez PUP (Powiatowe Urzędy Pracy). Program ten dedykowany jest w głównej mierze przedsiębiorstwom - zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym - w celu rozwoju działalności i wzrostu zatrudnienia. Pozwala on na sfinansowanie szerokiego katalogu dóbr - asortymentu na rzecz dostosowania stanowiska dla nowozatrudnionego pracownika. Co istotne - poza posiadaczami statusu osoby bezrobotnej, ów pracownikami zostać mogą również osoby niezarejestrowane dotychczas w PUP, lecz pozostające bez zatrudnienia i niewykonujące innej pracy zarobkowej. W zależności od danego regionu, beneficjentami dotacji mogą być pracodawcy zatrudniający pracownika do 30 roku życia / powyżej 30 roku życia, bądź bez względu na jego wiek.

Na co można przeznaczyć środki ze wsparcia?

Uzyskane finansowanie można przeznaczyć na zakupy związane z doposażeniem stanowiska pracy, w tym:

Środki trwałe

Pozostałe maszyny, urządzenia i wyposażenie

Wartości niematerialne i prawne

Środki i wydatki związane z BHP

Obowiązki beneficjenta refundacji

Beneficjent wsparcia udzielanego przez PUP zobligowany jest do utrzymania stanowiska pracy, będącego przedmiotem dotacji, przez okres minimum 2 lat od dnia zawarcia umowy. Osoba ta musi zostać ponadto zatrudniona na pełen etat. Wyjątek stanowią opiekunowie osób niepełnosprawnych, niewykonujący pracy zarobkowej - wówczas dopuszcza się możliwość zatrudnienia na pół etatu. Zatrudnienie nastąpić musi dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, a także podpisaniu umowy i realnym nabyciu środków wykazanych jako koszty kwalifikowalne.

Zabezpieczenie w przypadku ów instrumentu jest wymagane i stanowić je może:

Poręczenie cywilne lub wekslowe
Dokonane przez minimum 2 osoby wykazujące stałym dochodzie na poziomie nie niższym, niż 4100 PLN brutto miesięcznie. Poręczycielem nie może zostać małżonek wnioskodawcy w przypadku wspólnoty majątkowej, osoba prawna, osoba powyżej 75 roku życia, dłużnicy Urzędu, ani aktualni pracownicy wnioskodawcy.
Blokada środków na rachunku bankowym
Wynosząca co najmniej 150% wartości wnioskowanej kwoty w ramach refundacji. Dokonywana jest na okres minimum 24 miesięcy, poprzez umowę o przelew wierzytelności
Gwarancja bankowa
Udzielana przez bank na okres 36 miesięcy, wymagana promessa wystawiona przez daną instytucję o możliwości udzielenia ów gwarancji na wskazany okres
Akt notarialny o poddaniu się egzekucji
Zastaw na prawach lub rzeczach

Wykluczenia z finansowania

Finansowaniu nie podlegają operacje, w ramach których osoba bezrobotna zostanie zatrudniona na niepełny etat (lub mniej niż pół etatu w przypadku osób niepełnosprawnych). Firma nie powinna ponadto zalegać z wynagrodzeniami pracowników i należnymi składkami (w tym m.in. na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, czy na Fundusz Pracy), zaś sam wnioskodawca nie może być skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w przeciągu ostatnich 2 lat. Kolejnym czynnikiem wykluczającym jest wypowiedzenie umowy pracownika, bądź zmniejszenie wymiaru jego czasu pracy, z przyczyn niezależnych od pracowników, w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ten sam okres dotyczy sytuacji, gdy nowozatrudniona osoba pracowała już wcześniej w firmie wnioskodawcy. Wsparciu nie podlegają również: małżonkowie wnioskodawcy, stanowiska polegające na wykonywaniu pracy nakładczej, a także poszczególne rodzaje działalności, w tym: produkcja lub handel bronią, salony gier hazardowych, agencje towarzyskie, usługi ezoteryczne, działalność eksportową związaną z wywozem produktów do państw trzecich.

Wydatki NIEPODLEGAJĄCE wsparciu:

 • Zakup samochodów osobowych
 • Zakup pozostałych pojazdów (w zależności od charakteru działalności)
 • Wyposażenie nabywane poprzez umowę leasingu
 • Budowa/remont pomieszczeń
 • Wynagrodzenia pracowników
 • Surowce i materiały
 • Koszty działań marketingowych
 • Koszty administracyjne i opłaty skarbowe

Kto może złożyć wniosek o finansowanie?

Beneficjentami programu mogą zostać następujące grupy odbiorców, które zdecydują się na zatrudnienie bezrobotnego pracownika (nie tylko wśród zarejestrowanych obecnie w PUP, ale również pozostałych obywateli nieposiadających zatrudnienia, znalezionych samodzielnie przez pracodawcę):

Maksymalna kwota do pozyskania

42000

Maksymalna kwota możliwa do wnioskowania wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Obecnie przekłada się to na 42 000 PLN środków możliwych do pozyskania. W zależności od danej placówki i posiadanej przez nią puli środków, kwota ta może zostać proporcjonalnie zmniejszona. Koszty kwalifikowalne finansowane w ramach refundacji stanowią 100% wartości przedsięwzięcia, co oznacza, że wkład własny NIE JEST WYMAGANY

PRZYKŁAD 1

  Pan Dariusz prowadzi warsztat samochodowy, w ramach którego prowadzi usługi wulkanizacyjne, lakiernicze, a także naprawcze pojazdów. Od dłuższego czasu nosił się on z zamiarem rozszerzenia działalności o usługi spawalnicze. W związku z powyższym - zdecydował się na złożenie wniosku o refundację kosztów. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Pan Aleksander nabył zestaw do spawania gazowego, stojak do spawania, a także pozostałe przyrządy niezbędne do wyposażenia miejsca pracy oraz niezbędne wyposażenie w zakresie BHP, a w międzyczasie zatrudnił wykwalifikowanego pracownika, który pozostawał bez stosunku pracy ze względu na zamknięcie jego poprzedniego zakładu. Firma niezwłocznie uzyskała zwrot poniesionych kosztów.

  PRZYKŁAD 2

   Pani Karolina posiada własną działalność gospodarczą, realizującą szerokie spektrum usług finansowych. Wykorzystując znajomość nowych przepisów podatkowych zdecydowała się ona dodatkowo na prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów. Ze względu na niewystarczające moce przerobowe Pani Karolina postanowiła zatrudnić pracownika. Uprzednio złożyła ona stosowny wniosek o finansowanie na doposażenie stanowiska pracy. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia stanowił między innymi zakup laptopa, telefonu służbowego, wyposażenia pomieszczenia, a także licencji na program księgowy. Wniosek został przyjęty, w związku z czym wymienione dobra zostały nabyte, a zatrudniony pracownik, był absolwentem szkoły wyższej, zarejestrowanym w urzędzie pracy.

   Usługa Financial Matter

   Nasz zespół od lat zajmuje się pozyskiwaniem instrumentów finansowych na rynku komercyjnym i unijnym - zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Nasz schemat i ścieżka działania w zakresie pozyskania dla klienta refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kształtuje się następująco:

   • 1Rozmowa wstępna

    Pierwszym etapem współpracy z klientem jest rozmowa wstępna, w celu poznania jego indywidualnych potrzeb. Służymy jednocześnie radą i odpowiadamy wyczerpująco na wszelkie nurtujące pytania.
   • 2Analiza

    Analiza opiera się na kompleksowej weryfikacji kryteriów formalnych i jest dokonywana przez nas zespół BEZPŁATNIE. Pozwala ona na wyklarowanie sytuacji, zbadanie potencjału współpracy i zaproponowaniu działania, bądź przedstawieniu ewentualnych alternatywnych źródeł finansowania
   • 3Podpisanie umowy współpracy

    Etap ten polega na przedstawieniu wyników analizy i uzgodnieniu warunków współpracy, zaakceptowanych przez obie strony, a następnie podpisaniu umowy cywilnoprawnej, otwierającej furtkę do właściwego działania. W zakresie wynagrodzenia w głównej mierze rozliczamy się w formule Success Fee, a więc dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji ws. finansowania i realnym otrzymaniu środków na konto przez klienta
   • 4Przygotowanie wniosku

    Przygotowaniem wniosku, biznesplanu, a także pozostałych załączników i formularzy zajmuje się kompleksowo nasz zespół. Klienta prosimy na tym etapie jedynie o niezbędną dokumentację, zaś wszelkie kwestie formalne spoczywają na naszych barkach
   • 5Uzyskanie pozytywnej decyzji ws. refundacji

    Najbardziej wyczekiwanym momentem w zakresie pozyskiwania finansowania niewątpliwie jest jego finalizacja. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji towarzyszymy klientowi przy podpisywaniu umowy i zwracamy uwagę na wszelkie istotne kwestie
   • 6Rozliczenie dotacji

    Nasza usługa nie kończy się na podpisaniu umowy i otrzymaniu wynagrodzenia. W dalszym ciągu służymy bowiem radą na etapie rozliczenia refundacji, również po zakupie danego asortymentu i zatrudnienia pracownika, tak aby proces ten przebiegł sprawnie i bez komplikacji

   Naszą usługę charakteryzuje nie tylko wysoka skuteczność działania, ale również indywidualne podejście do każdego tematu i potrzeb klienta. Refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy jest instrumentem ograniczonym czasowo, a także zależnym od wykorzystanej puli środków, dlatego zachęcamy do niezwłocznego kontaktu: