Dotacja na rozwój działalności gospodarczych z Lokalnych Grup Działania jest drugim (obok Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej - LGD) instrumentem skierowanym na rozwój przedsiębiorczości w danym regionie, regularnie ogłaszanym i wdrażanym przez niniejsze instytucje. Mnogość grup LGD (niemal 300 podmiotów na terenie całego kraju) sprawia, iż każdego miesiąca aktywnych jest od kilku do nawet kilkudziesięciu konkursów, których beneficjentami mogą zostać istniejące firmy. Jednak co to są Lokalne Grupy Działania? Kto może skorzystać z dotacji na rozwój działalności gospodarczej? Jakie są warunki finansowe udzielanego wsparcia? Na co można przeznaczyć środki z dotacji? Jak skorzystać z lokalnych dotacji?

Co to jest LGD?


LGD (Lokalne Grupy Działania) to organizacje funkcjonujące na terenie całej Polski, obejmujące swoim zakresem terytorialnym wyłącznie gminy wiejskie oraz wiejsko-miejskie. Każda z ów instytucji realizuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), która finansowana jest ze środków unijnych, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W ramach ogłaszanych naborów konkursów znajduje się szereg programów dedykowanych dla lokalnej społeczności (w tym przedsiębiorców), w ramach których możliwe jest pozyskanie bezzwrotnych środków na realizację celu zgodnego z wytycznymi danego przedsięwzięcia. Jednym z nich jest właśnie rozwój działalności gospodarczych. Częstotliwość tego rodzaju konkursów uzależniona jest od stopnia realizacji wskaźnika na danym obszarze, dostępnej puli środków, a także szeregu pozostałych czynników. Co do zasady - przedsiębiorcy mogą liczyć na minimum jeden konkurs rocznie w zakresie rozwoju własnego biznesu - zwłaszcza biorąc pod uwagę nadchodzącą perspektywę finansową na lata 2021-2027, której budżet zasili między innymi wspomniane grupy LGD.

Nabory LGD na rozwój działalności zapowiadane są najczęściej z kilkutygodniowym wyprzedzeniem i trwają od 2 do 4 tygodni. O tym, które operacje zostaną wybrane do finansowania - decyduje ilość zgromadzonych punktów. W ramach każdego konkursu instytucja załącza "Lokalne Kryteria Wyboru", które określają punktowane czynniki. Do najczęściej pojawiających się pozycji w tym zakresie należą:

 • Turystyka (operacje dotyczące działań w zakresie turystyki/rekreacji/promocji lokalnego regionu)
 • Innowacyjność (operacje, w ramach których wdrożone zostaną rozwiązania niespotykane dotychczas na obszarze sołectwa/gminy, bądź całego obszaru danej grupy LGD)
 • Środowisko (operacje, które zakładają wdrożenie rozwiązań sprzyjających ochronie klimatu)
 • Zatrudnienie (operacje, które wiążą się z utworzeniem nowych miejsc pracy - wymagane minimum jedno, kolejne mogą stanowić wartość dodaną)
 • TIK (operacje, które zakładają wykorzystanie rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych)

Dotacja LGD na rozwój działalności - dla kogo?


O dotację na rozwój firmy mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ - posiadanie obywatelstwa kraju UE oraz prowadzenie działalności na terenie wiejskim lub miejsko-wiejskim, objętym grupą LGD
 • W PRZYPADKU SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - posiadanie statusu -mikro lub małego przedsiębiorcy orz prowadzenie działalności na terenie wiejskim lub miejsko-wiejskim, objętym grupą LGD
 • Utworzenie minimum jednego pełnego etatu w ramach realizowanego przedsięwzięcia i utrzymanie go przez okres minimum 3 lat od dnia otrzymania środków - na podstawie umowy/umów o pracę
 • Utrzymanie trwałości przedsięwzięcia przez okres minimum 3 lat od dnia otrzymania środków (brak możliwości sprzedaży/wynajmu/zbycia nabytych w ramach dotacji aktywów)
 • Aktywne prowadzenie działalności przez okres minimum 365 dni w ciągu 3 ostatnich lat (okres zawieszenia działalności nie jest brany pod uwagę jako jej czynne prowadzenie)
 • Zrealizowanie zadeklarowanych wskaźników oraz osiągnięcie wartościowego lub ilościowego poziomu sprzedaży na poziomie minimum 30% wartości uwzględnionej w biznesplanie przedsięwzięcia
 • Prowadzenie działalności w ramach kodu PKD NIEZWIĄZANEGO z sektorami wykluczonymi - między innymi: działalność usługowa wspomagająca rolnictwo, górnictwo i wydobywanie, transport lotniczy i kolejowy, produkcja metali, gospodarka magazynowa, produkcja chemikaliów/wyrobów farmaceutycznych

Część naborów przeznaczona jest wyłącznie dla określonych branż (np.: wyłącznie dla sektora turystyki i rekreacji).

Lokalna dotacja na rozwój firmy - jakie warunki?


Maksymalna wysokość łącznego udzielanego wsparcia finansowego na beneficjenta w 7letniej perspektywie finansowej wynosi 500 000 PLN. Dokładny pułap maksymalnej dostępnej kwoty w ramach danego naboru jest z kolei określany w ogłoszeniu o konkursie i zasadniczo oscyluje w granicach 150 000 - 300 000 PLN. Zależny jest ona od puli środków, którą dana grupa LGD dysponuje, wielkości danego obszaru objętego Lokalną Strategią Działania, a także odgórnie ustaloną ilością przedsiębiorstw, które docelowo mają zostać beneficjentami konkursu.

Wnioskodawca - w trakcie rzeczywistego ponoszenia kosztów - zobowiązany jest ponadto do wniesienia wkładu własnego. Co do zasady - wynosi on minimum 30% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 70% (jednak nie więcej, niż określony powyżej limit oraz nie więcej, niż kwota określona w danym naborze) zwracane jest w formie refundacji - po podpisaniu umowy z instytucją oraz dokonaniu wykazanych wydatków.

Ponadto, funkcje tak zwane finansowanie wyprzedzające, działające na zasadzie zaliczki, a więc przyznawane jest po podpisaniu umowy, lecz przed poniesieniem wydatków przez beneficjenta. Stanowi ono równowartość 36,37% przyznanej kwoty dotacji.

Przykład 1

Jednoosobowa działalność "Restauracja XYZ Andrzej Kowalski" otrzymała pozytywną decyzję dotacyjną w ramach złożonego wniosku na zakup zmywarki tunelowej, schładzarko-zamrażarki, a także pieca do pizzy. Koszt nabycia środków trwałych wyniósł 300 000 PLN, zaś maksymalna kwota określona w ogłoszeniu o konkursie - 200 000 PLN. Oznacza to, że:

 • Po podpisaniu umowy, w ramach finansowania wyprzedzającego - firmie udzielono 72 740 PLN (36,37% od przyznanej kwoty dotacji)
 • Pan Andrzej sfinansował zakup maszyn i urządzeń, przeznaczając na ten cel pozostałe 227 260 PLN (kwota inwestycji pomniejszona o przyznane finansowanie wyprzedzające)
 • Następnie otrzymał refundację środków - 127 260 PLN. '(70% kosztów kwalifikowalnych, zmniejszone do maksymalnej kwoty dostępnej w ramach naboru, pomniejszone dodatkowo o przyznane wcześniej finansowanie wyprzedzające)
 • Łączny pułap wniesionych środków wnioskodawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia wyniósł zatem 100 000 PLN. (pozostałe środki, niepodlegające bezzwrotnemu wsparciu)

Przykład 2

Spółka "BEAUTY sp. z o.o." otrzymała pozytywną decyzję dotacyjną w ramach złożonego wniosku na zakup kombajnu kosmetycznego, remontu salonu, a także jego wyposażenia w meble i niezbędne akcesoria. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 350 000 PLN, zaś maksymalna kwota określona w ogłoszeniu o konkursie - 300 000 PLN. Oznacza to, że:

 • Po podpisaniu umowy, w ramach przyznanego finansowania wyprzedzającego - spółce udzielono 89 106,50 PLN (36,37% przyznanej kwoty dotacji, na którą składało się 70% łącznych kosztów realizacji przedsięwzięcia)
 • Spółka dokonała następnie zakupów, przeznaczając na ten cel pozostałe 260 893,50 PLN
 • Następnie otrzymała refundację środków - 155 893,50 PLN (70% wartości kosztów kwalifikowalnych, pomniejszone o przyznane wcześniej finansowanie wyprzedzające)
 • Łączny pułap wniesionych środków wnioskodawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia wyniósł zatem 105 000 PLN. (30% wartości kosztów kwalifikowalnych)

Wymagany wkład własny w przypadku niektórych naborów może zostać zwiększony do 40% lub 50%. Zdarza się również, że zapewnienie własnych środków ponad stan określony w ogłoszeniu - wpływa na dodatkową punktację w ramach złożonej aplikacji. Wówczas informacja ta ujęta jest w dokumencie "Kryteria Wyboru Operacji".

Dotacja LGD - na co można przeznaczyć środki?


Omawiana dotacja pozwala na realizację szerokiego zakresu celów inwestycyjnych - obejmuje on:

 • Nowe środki trwałe (maszyny, urządzenia, środki transportu - z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej, niż 9 osób)
 • Wyposażenie i narzędzia
 • Roboty budowlane
 • Usługi obce
 • Remont i adaptacja lokalu firmowego
 • Wartości niematerialne i prawne (licencje, specjalistyczne programy, strony internetowe)

Pomoc w pozyskaniu dotacji na rozwój biznesu


Financial Matter tworzy zespół ekspertów finansowych, specjalizujących się w pozyskiwaniu zarówno instrumentów zwrotnych (w tym kredyt bankowy), jak i bezzwrotnych (dotacje i dofinansowania). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu skutecznych aplikacji dotacyjnych, kredytowych i pożyczkowych ze źródeł unijnych i krajowych. W trakcie procesu szczególny nacisk kładziemy na efektywność działania i swobodną komunikację z Klientem.

Jak działamy aby osiągnąć wyznaczone przez klientów cele biznesowe? W pierwszej kolejności dokonujemy szczegółowej analizy wstępnej o bezpłatnym charakterze. Na podstawie istotnych w kontekście analizowanego naboru informacji,  weryfikujemy wszelkie konieczne do spełnienia warunki formalne oraz merytoryczne, rzetelnie oceniając szanse na powodzenie procesu. Bazując na naszym doświadczeniu i znajomości produktu jesteśmy w stanie wówczas realnie oszacować potencjał współpracy. W przypadku jej nawiązania - wszystkie kwestie formalne przejmujemy na swoje barki. Klienta prosimy jedynie o niezbędne informacje i dokumenty, zaś my zajmujemy się kompleksowym sporządzeniem wszystkich wymaganych formularzy, przygotowaniem gotowej aplikacji, a także pomagamy w skutecznym rozliczeniu pozyskanych środków, zgodnym z wytycznymi danego konkursu. Najlepszym świadectwem operatywności naszej pracy są liczne opinie klientów.

 • 1.Weryfikacja wstępna

  Wytypowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia skutecznej analizy i weryfikacji warunków formalnych, wraz z prognozą przewidywanej punktacji
 • 2Ustalenie warunków współpracy

  W przypadku wykazania wysokiego prawdopodobieństwa na prowadzenie projektu - ustalenie satysfakcjonujących warunków współpracy, potwierdzonej umową.
 • 3Przygotowanie aplikacji

  Sporządzenie wniosku, biznesplanu, prognozy finansowej, a także pozostałych wymaganych formularzy na podstawie uzyskanych informacji oraz wytypowanych dokumentów.
 • 4Ocena wniosku, złożenie uzupełnień, wprowadzenie poprawek, ogłoszenie listy rankingowej

  Bieżąca obsługa wniosku polegająca na uzupełnianiu informacji lub dokumentów zgodnie z wytypowanymi przez instytucję wytycznymi. Bieżący kontakt z komórką odpowiedzialną za weryfikację wniosku.
 • 5Uzyskanie decyzji o przyznaniu dotacji

  Zorganizowanie terminu spotkania oraz podpisanie umowy o przyznaniu bezzwrotnego wsparcia finansowego.
 • 6Rozliczenie

  Pomoc w skutecznym rozliczeniu pozyskanych środków.

DARMOWA KONSULTACJA