Dotacja dla Rolników – rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 Poddziałanie 6.2 czyli Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – bo o nim mowa, to możliwość pozyskania od 150 tys. – 250 tys. PLN bezzwrotnej dotacji, przeznaczonej na uruchomienie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozszerzenie działalności już istniejącej firmy o nowe produkty i usługi. Program skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miejskich (poniżej 5 tys. mieszkańców), podlegających od co najmniej 12 miesięcy ubezpieczeniu w KRUS.

 

Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne mające ukończone 18 lat w dniu składania wniosku, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub są beneficjentem (lub małżonkiem beneficjenta) poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

Dodatkowo ważnym jest, aby przedmiotowe gospodarstwo rolne, w którym pracuje, lub które do tej pory prowadził wnioskodawca było położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców

Forma dotacji oraz dostępne kwoty

Pomoc ma formę premii i wypłacana jest w dwóch ratach:

 • Pierwsza rata w wysokości 80% premii, po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
 • Druga rata w wysokości 20% premii, po zrealizowaniu założeń wynikających z Biznes Planu.

Dostępne kwoty dotacji:

 • 150 000 PLN – jeżeli przedsięwzięcie przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy (również samozatrudnienie)
 • 200 000 PLN – jeżeli przedsięwzięcie przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy (czyli właściciel firmy + co najmniej 1 pełny etat)
 • 250 000 PLN – jeżeli przedsięwzięcie przewiduje utworzenie 3 lub więcej miejsc pracy (właściciel firmy + 2 pełne etaty)

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Przedmiotowa dotacja, co do zasady ma zostać przeznaczona na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, o charakterze zgodnym ze Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc. (wykaz działalności w załączniku)

Do kosztów kwalifikowalnych, które można pokryć środkami z pozyskanej dotacji, należy między innymi zakup nowych środków trwałych oraz wyposażenia - co najmniej w 70% wartości otrzymanej pomocy:

a) nieruchomości, w tym: budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości,
b)  maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c)  ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Ponad to, Beneficjent któremu zostanie przyznana premia, może wykorzystać środki z dotacji na takie cele jak: wynagrodzenie pracowników, zakup towarów / materiałów / produktów, najem / dzierżawa nieruchomości, usługi obce (w tym np. księgowość), media itp.

SPRAWDŹ OPINIE KLIENTÓW

UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

Jakie obowiązki powinien spełnić Beneficjent?

 • prowadzić działalność, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • zrealizować biznesplan w terminie w nim przewidzianym, lecz nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • utworzyć przewidziane w biznesplanie miejsca pracy - zatrudnienie powinno nastąpić: na podstawie umowy o pracę oraz do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie osiągniętego przyrostu miejsc pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,
 • terminowo złożyć wniosek o płatność pierwszej raty pomocy,
 • udokumentować prawidłowe, zgodne z postanowieniami programu wydatki
 • osiągnąć przychody w wysokości pokrywającej co najmniej wydatki na wynagrodzenia pracowników (wraz z narzutami) oraz składki ZUS właściciela. (5 lat od wypłaty pierwszej transzy dla składek ZUS właściciela oraz 2 lata w przypadku wynagrodzeń)

Dofinansowanie na otwarcie firmy – od czego zacząć oraz jak przebiega proces współpracy?

Ramowy plan działania.

1Wstępna kwalifikacja
Na początek sprawdź, czy spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w programie wyszczególnione w jednym z powyższych akapitów – „Premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – Dla kogo?”
2Darmowa konsultacja
Umów się na bezpłatną konsultację, w ramach której porozmawiamy o Twoich planach biznesowych, analizując je przede wszystkim w kontekście pozyskania dofinansowania.
3Nawiązanie współpracy
Jeżeli w wyniku analizy dojdziemy do pozytywnych wniosków – wówczas omówimy warunki współpracy, ustalimy szczegółowy plan działania oraz podpiszemy umowę dotyczącą współpracy.
4Opłata wstępna
Wpłacona opłata wstępna pieczętuje nawiązaną współpracę oraz daje Ci gwarancję przygotowania kompletnej oraz wysokiej jakościowo aplikacji o dotację w wymaganym terminie.
5Przygotowanie oraz złożenie wniosku
Przygotowanie atrakcyjnego biznesplanu, pozyskanie pozostałych dokumentów oraz przygotowanie kompletnej aplikacji (po naszej stronie), a następnie jej terminowe złożenie (po Twojej stronie).
6Decyzja + spełnienie warunków do wypłaty
7Wypłata wynagrodzenia SUCCESS FEE
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, poprosimy o wpłatę części wynagrodzenia uzależnionej od pozyskania pozytywnej decyzji.
8Złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy
Możliwa pomoc z naszej strony.
9Realizacja założeń BIZNES PLANU
10Złożenie wniosku oraz wypłata drugiej raty pomocy

WAŻNE: Szanse na pozyskanie pozytywnej decyzji są wysokie. Odpowiednia analiza wstępna, którą przeprowadzamy przed nawiązaniem współpracy, pozwala skutecznie 'wypunktować' wniosek, a tym samym z bardzo dużym prawdopodobieństwem ocenić szansę na powodzenie. Dokładając do tego skrupulatne i wyczerpujące przygotowane aplikacji na dofinansowanie, maksymalizujemy szanse na powodzenie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Nie jesteś pewien, czy kwalifikujesz się do skorzystania z oferty? Masz wątpliwości w zakresie planowanego Biznesu? Skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną konsultację - od ponad 8 lat obsługujemy firmy z całej Polski.

Dane kontaktoweFinancial Matter Damian Gałdyński
ul. Św. Wojciech 22/24 lokal 7, 61-689 Poznań
    (skrzynka pocztowa 7d)
REGON: 369257820 NIP: 7773203447

kontakt@financialmatter.com.pl
+48 724 209 634
 

Formularz kontaktowy