polityka prywatności

tel: 724 209 634

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ''Financial Matter'' Damian Gałdyński, numer NIP: 7773203447, REGON: 369257820, os. Tytusa Działyńskiego, nr 1e, lok. 66, 62-020 Swarzędz. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą w celach:

 

a.        w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

b.       wykonywania wewnętrznych celów administracyjnych administratora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);

c.        informacyjnych, marketingu i promocji administratora, w tym prowadzenia konkursów, utrzymywania kontaktu telefonicznego i mailowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

d.       wykonania umowy pośrednictwa finansowego,

 

2.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty współpracujące z administratorem w celach związanych z realizacją usług  pośrednictwa finansowego, finansowych, informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Administratora, a także podmioty realizujące usługę mass mailingu.

3.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do realizacji wskazanych w pkt 3. celów przetwarzania, tj.: w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych administratora – do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

5.       W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych:

a.          przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych.

b.          w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

c.          w przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, konsekwencją czego będzie uzyskanie przez Panią/Pana wyselekcjonowanej informacji, w tym informacji marketingowo-promocyjnej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa  podania   danych  osobowych, może skutkować niemożnością wykonania umowy pośrednictwa finansowego, ankietach, akcjach promocyjnych  i  otrzymywania ofert marketingowych.