Tarcza Finansowa PFR 2.0 - najważniejsze informacje

Tarcza finansowa PFR 2.0 - pomoc dla przedsiębiorców.


Już w piątek 15.01.2021 r. oficjalnie rusza druga odsłona programu rządowego - Tarcza Finansowa PFR 2.0, czyli instrumentu pomocowego przygotowanego z myślą o firmach dotkniętych negatywnymi konsekwencjami wywołanymi pandemią COVID-19 oraz towarzyszącymi jej obostrzeniami i rozporządzeniami uniemożliwiającymi lub znacznie ograniczającymi możliwość prowadzenia biznesu.


Tarcza PFR 2.0 to planowo 13 mld zł przeznaczonych na subwencje dla mikro, małych i średnich firm, oraz 25 mld zł skierowanych do dużych firm prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie Polski. Polski Fundusz Rozwoju jako instytucja odpowiedzialna za program, zapewnia, że środki zostaną rozdysponowane i przekazane do dyspozycji przedsiębiorców w szybki prosty i bezpieczny sposób. W niniejszym artykule chcielibyśmy skoncentrować się na pomocy tarczowej wymierzonej w mikro, małe i średnie firmy. Wielu z Was zgłasza się do nas z pytaniami dotyczącymi tarczy - szukając pomocy w interpretacji i opracowaniu budzących wątpliwości elementów programu. Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas darzycie. Mając świadomość jak ważnym i kluczowym dla przetrwania wielu firm narzędziem, jest przedmiotowa tarcza finansowa 2.0 od PFR, przygotowaliśmy dla Was niniejszy artykuł, w którym postaramy się konkretny i przejrzysty sposób przedstawić najważniejsze elementy projektu Polskiego Funduszu Rozwoju i znaleźć tym samym odpowiedzi na przynajmniej cześć z nasuwających się pytań dotyczących tego programu wsparcia dla firmy. Dofinansowanie z tarczy PFR - kto może się ubiegać o subwencję?

Pierwszym z kroków jaki powinien podjąć każdy przedsiębiorca rozważający skorzystanie ze środków finansowych od PFR, jest sprawdzenie tego, czy jego firma wpisuje się w definicję Beneficjenta programu. Aby znaleźć odpowiedz na to pytanie, jako przedsiębiorca powinieneś zwrócić uwagę i przeanalizować 8 punktów kontrolnych, z których wszystkie winny zostać rozpatrzone pozytywnie - wówczas wiesz, że środki z tarczy finansowej 2.0 są dla Ciebie dostępne.
1. Czy wpisuję się w definicję przedsiębiorcy zawartą w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców?
2. Czy prowadziłem/prowadzę działalność w określonych programem datach, tj.: 31.12.2019 r. + na dzień składania wniosku?
(UWAGA - jako prowadzenie działalności rozumie się posiadanie stosownego wpisu we właściwym rejestrze KRS lub CEIDG);
3. Przedsiębiorstwo na dzień składania wniosku nie znajduje się w stanie likwidacji, upadłości i restrukturyzacji.
4. Firma nie posiada/nie posiadała zaległości publicznoprawnych wobec ZUS i US w  analizowanych podczas weryfikacji dat, tj.: 31.12.2019 r., 31.12.2020 r., dzień składania wniosku.
5. Podmiot posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Firma posiada odpowiednie PKD, kwalifikujące do skorzystania z Tarczy Finansowej 2.0.
7. Reprezentant firmy (osoba składająca wniosek) posiada stosowne umocowania do reprezentowania przedsiębiorstwa.
8.  Przedsiębiorstwo wykazuje spadek obrotu o co najmniej 30% w stosunku do okresów analizowanych we wniosku:
FIRMY MIKRO:
a) 01.04.2020 r. - 31.12.2020 r. w porównaniu do 01.04.2019 r. - 31.12.2019 r.
b) 01.10.2020 r. - 31.12.2020 r. w porównaniu do 01.10.2019 r. - 31.12.2019 r. 
FIRMY MSP:
a) 01.10.2020 r. - 31.12.2020 r. w porównaniu do 01.10.2019 r. - 31.12.2019 r.
a) 01.01.2021 r. - 31.03.2021 r. w porównaniu do 01.01.2019 r. - 31.03.2019 r.

Tarcza PFR 2.0 - jak określić status firmy: MIKRO lub MŚP.


Jeżeli na powyższe 8 punktów kontrolnych odpowiedziałeś twierdząco, to istnieje bardzo duża szansa, że należysz do grona firm mogących liczyć na środki pomocowe. Kolejnym krokiem, który winieneś podjąć, jest określenie statusu Twojej firmy. Jest to o tyle ważne, iż po pierwsze - aby skorzystać z tarczy musisz zostać zakwalifikowany do którego z segmentów rynku, a po drugie ustalenie jaki jest status firmy, wskaże Ci drogę dotyczącą tego, którą ścieżką pozyskiwania subwencji finansowej powinieneś pójść. Inne są powiem warunki korzystania z tarczy finansowej PFR przez MIKROFIRMY, a inne z kolei przez MŚP.
Określając status przedsiębiorstwa, powinieneś kierować się następującymi wytycznymi:
MIKROFIRMY
Zatrudnienie od 1 do 9 pracowników na dzień 31.12.2019 r. (uwaga na definicję pracownika - inna dla określania statusu, a inna dla wyliczania kwoty subwencji)
oraz
Obrót netto za 2019 rok mniejszy bądź równy kwocie 2 mln euro
lub
Suma bilansowa za 2019 rok mniejsza bądź równa kwocie 2 mln euro
MŚP
Zatrudnienie od 1 do 249 pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. (uwaga na definicję pracownika - inna dla określania statusu, a inna dla wyliczania kwoty subwencji)
oraz
Obrót netto za 2019 rok mniejszy bądź równy kwocie 50 mln euro
lub
Suma bilansowa za 2019 rok mniejsza bądź równa kwocie 43 mln euro


Finansowanie dla firmy od PFR - definicja pracownika do określenie statusu, a definicja do określenie wysokości subwencji.
Tarcza finansowa PFR to dwie odmienne definicje pracownika. Aby poprawnie określić status firmy, a także w odpowiedni sposób  wytypować wysokość należnej kwoty subwencji finansowej - musisz mieć świadomość konkretnych wytycznych typowanych przez regulamin programu.


Definicja pracownika - określenie statusu przedsiębiorstwa.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat. Kody zatrudnienia zaliczane w definicji to: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511. Przy czym osoba z kodem 0511 na umowie o pracę liczona jest jako 1 etat. Uwzględnia się pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym lub przebywających na zwolnieniu lekarskim czy świadczeniu rehabilitacyjnym.

UWAGA: 
Pracownikiem na potrzeby ustalenia statusu nie jest:
• pracownik na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim i wychowawczym
• zatrudniony w celu przygotowania zawodowego
• młodociany

Definicja pracownika - określenie kwoty subwencji.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny etat. Kody zatrudnienia zaliczane w definicji to: 0110, 0111, 0125, 0126, 0511. Przy czym osoba z kodem 0511 na umowie o pracę liczona jest jako 1 etat. Uwzględnia się pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym lub przebywających na zwolnieniu lekarskim czy świadczeniu rehabilitacyjnym. Jako 1 etat liczone są osoby zatrudnione przebywające na urlopach: macierzyńskich, na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskich,
rodzicielskich lub wychowawczych.

UWAGA:
Do stanu zatrudnienia na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji, zaliczysz również: Osoby współpracujące, niezależnie od formy prawnej (np. umowa zlecenie) za którego przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia, zgłoszone z kodem: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0545, 0120, 0511. Takie osoby zawsze liczysz jako 1 etat.


Ustalenie kwoty subwencji finansowej.

Osiem wstępnych punktów kontrolnych odhaczone. Status firmy określony. To z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa sygnał, że środki finansowe zasilą niebawem Twoją firmową kasę. Wiesz już jak określić poziom zatrudnienia wynikający z definicji pracownika dotyczącej wyliczenia kwoty subwencji. Czas najwyższy, aby ustalić kwotowy poziom subwencji finansowej. Sposób wyliczania takowej, różni się dla firm z segmentu MIKROFIRM oraz MŚP. 

Jak obliczyć kwotę subwencji finansowej? - MIKROFIRMA


Jak obliczyć kwotę subwencji finansowej? - MŚP

 W myśl punktu kontrolnego nr 8, warunkiem obligatoryjnym do ubiegania się o tarczę, a zarazem pierwszym krokiem do wyliczenia kwoty subwencji dla MŚP, jest spadek obrotów o minimum 30%. Dla MŚP porównujesz okres:
a) 01.10.2020 r. - 31.12.2020 r. w porównaniu do 01.10.2019 r. - 31.12.2019 r.
b) 01.01.2021 r. - 31.03.2021 r. w porównaniu do 01.01.2019 r. - 31.03.2019 r.
To co istotne, to fakt, że masz możliwość samodzielnie zdecydować, czy przy wyliczania kwoty subwencji weźmiesz pod uwagę wariant a, wariant b, czy oba warianty. Okres zawarty w pkt. b prognozujesz.
 Określ przychody i wynik finansowyZasady zwrotu subwencji finansowej od PFR.
Zasady zwrotu subwencji finansowej, podobnie jak wiele innych elementów przygotowanego przez Polski Fundusz Rozwoju programu pomocowego, różnią się w odniesieniu do statusu Twojej firmy. Poniżej znajdziesz konkretne informację, dotyczące tego jakie warunki spełnić, aby umorzyć tarczę finansową w 100%.

Umorzenie tarczy finansowej - MIKROFIRMA

Umorzenie tarczy finansowej - MŚP


Pomoc przy uzyskaniu tarczy finansowej PFR 2.0.

Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, ale także w trosce i z myślą o wszystkich przedsiębiorcach i ich pracownikach, przygotowaliśmy wielopłaszczyznową usługę ukierunkowaną na skuteczne pozyskanie środków z Tarczy PFR 2.0. Wiele aspektów tarczy jest w Waszym odczuciu zawiłych, a doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Was środki z tarczy mogą okazać się kluczowym elementem w walce o efektywne funkcjonowanie biznesów i zatrzymanie ze sobą pracowników. 
Na czym będzie polegała usługa?
 Ustalenie statusu Beneficjenta - czyli wielopłaszczyznowa analiza kwalifikowalności firmy do skorzystania z programu tarczy finansowej.
 Skuteczne przygotowanie firmy do spełnienia wszelkich wymogów formalnych wynikających z regulaminu programu (w tym np. wyeliminowanie zaległości publicznoprawnych wobec ZUS i US czy zaopatrzenie się w stosowne pełnomocnictwa i dokumenty uprawniające do złożenia wniosku)
 Pomoc w wytypowaniu oraz przygotowaniu checklisty dokumentów, niezbędnych do analizy składowych przedsięwzięcia oraz koniecznych do przedłożenia wraz z wnioskiem.
 Skuteczne określenie głównych czynników wpływu: określenie statusu przedsiębiorstwa, wytypowanie stanu zatrudnienia z perspektywy zarówno określenia statusu firmy oraz kwoty należnej subwencji, z uwzględnieniem specyfiki regulaminowych definicji pracownika, obliczenie kwoty należnej subwencji, określenie stopnia umorzenia subwencji finansowej.
 Konsultacja z prawnikiem oraz doradcą podatkowym wszystkich problemowych przypadków, wymagających ponadnormowego działania.
 Wizyta w siedzibie przedsiębiorcy lub zdalna pomoc w formalnych złożeniu wniosku o subwencję.
 Pomoc w rozliczeniu dofinansowania.
 Wszelkie czynności konieczne i możliwe do wdrożenia, celem skutecznego pozyskania środków z tarczy finansowej 2.0
Podsumowując, Ty zapewnisz nam wszelkie niezbędne informacje i dokumenty, a my dołożymy wszelkich starań aby uczynić proces wnioskowania o subwencję maksymalnie skutecznych, prostym i komfortowym.

Jak skorzystać z usługi?

Jeśli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy w ww. zakresie, zadzwoń na numer 724-209-634. Możesz również wysłać maila na adres: kontakt@financialmatter.com.pl, skorzystać z formularza kontaktowego lub napisać do nas na facebooku: https://www.facebook.com/finematter2018.

To co istotne i koniecznie do podkreślenia, wynagrodzenie za powyższą usługę będzie funkcjonowało na zasadzie SUCCESS  FEE, czyli zanim środki z programu pomocowego PFR nie znajdą się na Twoim koncie, nie naliczymy za obsługę nawet złotówki!

Finanse mają znaczenie...